கவிதை

பள்ளி முடிந்து ஓடிவரும்
ஆயிரம் குழந்தைகளில்
என் மகளைத் தேடும் போது
அனைவருமே
அவளாகத் தெரிகிறார்கள்

Share

Comments Closed