நிழற்படங்கள் (PIT டிசம்பர் போட்டிக்கு)

வீட்டின் வெளியில் மண்டிக்கிடக்கும் குப்பையில் இருந்த இரண்டு மலர்களின் நிழற்படங்கள் போட்டிக்கு. எடுத்த நேரம் காலை ஆறு மணி, 09.12.07

தென்னையை விஞ்ச நினைக்கும் எருக்கம்பூக்கள்

பூவே நீ யாருக்காக மலர்கின்றாய்?

Share

Comments Closed